Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 maart 2019

ALV 2 maart 14:00 uur

ALV 2 maart!

Afgelopen winter is de kandidatuur opengesteld voor nieuwe bestuursleden. Inmiddels is een nieuw bestuur samengesteld dat barst van de ambities en daadkracht.

Om dit bestuur formeel te bekrachtigen is er de al eerder aangekondigde ledenvergadering. Hier zullen zij zich presenteren en zullen de toekomstplannen worden toegelicht.

De vergadering is op:

2 maart om 14 uur in de Vesting Naarden.
De Mess, Adriaan Dortsmanplein 1B 1411 RC Naarden NH.
Agenda:
– opening,
– stand van zaken en het afgelopen jaar,
– voortgang werkgroepen,
– verkiezing nieuw bestuur,
– presentatie bestuur en overzicht toekomstplannen,
– toelichting moties,
– wvttk.

 


 

Op het congres op 10 maart in Zaandam zullen onze onderstaande drie moties worden behandeld:

Motie: Beschermde status onderzoeksjournalistiek

Indiener: Willem de Jonge

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 10 maart 2019 te Zaanstad.

Constaterende dat:

de financieringsstructuur van de publieke omroep onderhavig is aan bezuinigingen en zal worden herzien,

de eigen inkomsten van dag- en weekbladen teruglopen,

onderzoeksjournalistiek vaak afhankelijk is van de financieringstructuren van deze media,

er geen beschermde status bestaat voor onderzoeksjournalistiek en meerdere onderzoeksplatforms zijn verdwenen als gevolg hiervan,

als gevolg van het regeerakkoord jaarlijks 5 miljoen euro vrijkomt ter versterking van de onderzoeksjournalistiek.

Overwegende dat:

onderzoeksjournalistiek een pijler is van de democratie door onafhankelijk en kritisch te graven in het mistige,

de afwezigheid van onafhankelijk werkende journalisten een bedreiging is voor een transparante en gezonde democratie,

een democratie ervoor moet waken dat zijn waakhond verdwijnt en de waarde en het belang hiervan moet onderkennen,

de extra gelden gedeeltelijk aan de basis van een onafhankelijk fonds kunnen staan.

Verzoekt de tweede kamerfractie:

om de haalbaarheid te onderzoeken van een onafhankelijke financiële basis voor onderzoeksjournalistiek.

En gaat over tot de orde van de dag.


Motie: Directe lijnen, sterker bestuur.

Indiener: Willem de Jonge

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 10 maart 2019 te Zaandam.

Constaterende dat:

De structuur van de partij op dit moment zo is dat openbaar bestuurders en de Thema-Afdelingen onafhankelijk van elkaar opereren tenzij de openbaar bestuurder zelf tot lidmaatschap van de Thema-Afdeling overgaat.

Hierdoor dezelfde of verwante ideeën en initiatieven op verschillende plaatsen worden ontwikkeld en uitgevoerd onbewust van elkaars inzet.

Overwegende dat:

Bij een lidmaatschap van een Thema-Afdeling de communicatielijnen directer

verlopen door media zoals nieuwsbrieven.

Bij bundeling en vereniging van kennis en krachten deze initiatieven wellicht nog sterker vorm kunnen krijgen en daarmee van groter effect kunnen zijn.

Het openbaar bestuur meer gebruik zou kunnen maken van de ondersteunende kracht van een Thema-Afdeling en haar leden.

Verzoekt het landelijk bestuur:

Om te bepalen dat iedere openbaar bestuurder en volksvertegenwoordiger van elke bestuurslaag binnen de partij automatisch lid wordt van de Thema-Afdeling met hetzelfde thema als de portefeuille van de bestuurder.

Zorg te dragen voor een efficiënte en eenvoudige praktische uitvoering hiervan.

En gaat over tot de orde van de dag.


 

Motie: de percentageregeling

Indiener: Willem de Jonge

Het congres van D66 in vergadering bijeen op 10 maart 2019 te Zaandam.

Constaterende dat:

de percentageregeling al bestaat sinds 1951 en nog onverminderd van kracht is,

de regeling bekend staat als de 1% regeling,

de regeling voorschrijft dat centrale en decentrale overheden bij vastgoedtransacties groter dan 1 miljoen euro een percentage daarvan besteden aan kunst in de openbare ruimte,

er geen gevolg of sanctie bestaat bij het niet toepassen van de regeling,

door het vrijblijvende karakter de regeling vaak niet wordt toegepast of gekend,

In het D66 verkiezingsprogramma het voornemen staat om de regeling te herwaarderen in het kader van goed opdrachtgever- en werkgeverschap voor kunstenaars.

Overwegende dat:

kunst in de openbare ruimte een belangrijke positieve bijdrage levert aan de beleving van die ruimte,

herwaardering van de regeling de overheid aansluiting geeft bij de Fair Practice Code Cultuur als onderdeel van de arbeidsmarktagenda,

bij herwaardering de regeling ook gemoderniseerd kan worden door niet alleen opdracht te verstrekken aan kunstenaars maar deze ook te betrekken in de ontwerpfase van het project.

Verzoekt de tweede kamerfractie:

het vrijblijvende karakter van de regeling te herzien.

En gaat over tot de orde van de dag.