Steun ons en help Nederland vooruit

Archief: Werkgroep Erfgoed

De werkgroep erfgoed van René Dessing en Jurr van Dalen heeft een kort en helder statement geschreven met betrekking tot erfgoed. Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan verdere verdieping en verbreding van dit thema binnen de thema afdeling.


Erfgoed[1] is een maatschappelijk goed en vormt een brug tussen verleden en toekomst. Erfgoed is voor D66 een recht, verbonden met de plicht dit te respecteren en te bewaren.[2]

De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van het cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Aan een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang gaat een heldere discussie vooraf over wat de waarde is. Deze discussie dient zoveel mogelijk “bottom up” te worden gevoerd. De overheid heeft in geval van decentralisatie de taak om voorwaarden te scheppen voor een goed geëquipeerde sector met professionele expertise, waarbij afstemming over beleid en uitvoering tussen overheidslagen een vereiste is. [3]

Herbestemming van historische gebouwen en infrastructuur is belangrijk om het voortleven van beschermd erfgoed te verzekeren [4]; het is ook een vorm van duurzaamheid. [5]

Herbestemming kan bovendien een nieuwe dynamiek brengen in achtergestelde gebieden en  groepen.[6]

Nederland is internationaal mede verantwoordelijk voor erfgoed en verzet zich tegen illegale handel en roof in cultureel erfgoed.

 


René Dessing is directeur van Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) en kunsthistoricus; Jurr van Dalen is voorzitter van de Stichting Erfgoed, econoom en lid van Provinciale Staten van Drenthe voor D66.

[1]             voorwerpen in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten, landgoederen, landschappen èn de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten

[2]             Geïnspireerd door het Catalaanse Estatut (2006) in art. 22§1: ‘Totes les persones denen al deure de respectar i preservar el patrimoni cultural’

[3]             Zie o.m. https://www.bmcadvies.nl/mediatheek/decentralisatie-verzorgingsstaat-drijft-cultuur-in-het-nauw; wij willen met deze formulering sterk negatieve gevolgen van het (ingezette) decentralisatiebeleid voor sommige culturele uitingen keren.

[4]             Bronnen o.m.: Prof. May Casar; UCL Institute for Sustainable Heritage; Cordis Focus 245, pag 4-5, 2004)

[5]             Bouwen vergt energie en grondstoffen. Slopen vergt opnieuw energie en grondstoffen en levert tonnen afval op. En nieuwbouw op dezelfde plek verbruikt voor de derde keer energie en grondstoffen.

[6]             vb de EU Prize for Cultural Heritage 2015 voor Prince’s Regeneration Trust voor de Middleport Pottery; Le Blan in Rijssel-Lille/ Direction Régionale des Affaires Culturelles)

Laatst gewijzigd op 18 september 2019