Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Een sociaal-liberalevisie op kunst- en cultuurbeleid

In het Europees Verkiezingsprogramma stelt D66:
“Beeldende kunst, literatuur, theater, film en bouw kunst zijn uitingen van onze gezamenlijke geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de samenleving. (…) Alleen daarom al zijn ze belangrijk.”
Kunst en cultuur vormen daarmee een wezenlijk onderdeel van ons leven. Heeft de overheid hierin een rol? En als dat zo is, welke rol? Het Nederlandse kunst-en cultuurbestel  is voortdurend in beweging en wat is een sociaal-liberale kijk hierop? Hiertoe aangezet door een motie die op een landelijk partijcongres is ingediend, vond het Landelijk Bestuur van D66 het belangrijk om deze vragen te beantwoorden, en om vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed een duidelijke visie op kunst- en cultuurbeleid te formuleren.

In opdracht van het D66 Landelijk Bestuur, onder verantwoordelijkheid van de Mr. Hans van Mierlo Stichting en de Permanente Programmacommissie heeft een tijdelijk ingestelde werkgroep een actuele sociaal- liberale visie op kunst- en cultuurbeleid geschreven.
Een denkkader, bedoeld als een lange termijn richtsnoer voor standpuntbepaling binnen de partij: maar dat ook bruikbaar is voor diegenen binnen en buiten D66 die niet thuis zijn in de kunst en cultuur. Het is nadrukkelijk geen verkiezingsprogramma of beleidsnota maar een visie waarmee politici en beleidsmakers zelf aan de slag moeten. Er bestaan namelijk geen uniforme pasklare oplossingen.
Bovendien bestaat de kunst- en cultuursector uit een samenspel van verschillende actoren: makers en cultuurprofessionals, particuliere initiatieven, private en publieke instellingen, en het publiek. Om recht te doen aan deze variatie en complexiteit is een integraal kunst- en cultuurbeleid nodig, dat verder gaat dan het benoemen van doelen en het verdelen van geld. Daarvoor zijn politici en beleidsmakers nodig die vanuit een breed kader denken en handelen. De voorliggende visie geeft hiertoe een aanzet. Ik dank de auteurs van dit visiedocument van harte: Aline Knip, Nienke Offringa, Mieke van der Star en Jacqueline Versteeg hebben zich in hun vrije tijd sterk ingezet om onze visie onder woorden te brengen. Ik dank hen en alle mensen die hun medewerking hebben verleend namens het bestuur van D66 daar hartelijk voor. Ik hoop dat dit document inspireert tot verdere discussies over de waarde van kunst en cultuur en de rol van politici en beleidsmakers, en dat dit document samen met afdelingen zowel lokaal, regionaal als (inter-) nationaal verder wordt uitgewerkt in de praktijk van alledag. Waarmee het belang van kunst en cultuur – voor iedereen, door iedereen en voor iedereen anders – wordt onderstreept.

Marty Smits

Voorzitter Permanente Programma Commissie, vicevoorzitter Landelijk
Bestuur D66
Den Haag, maart 2014

Cultuur is van iedereen
Gepubliceerd op 09-10-2014 - Laatst gewijzigd op 18-09-2019